NORSKE TREVARER

Brev med informasjon til medlemmene sendes på e-post og legges fortløpende ut under banneret. 

Innhold

Korona 12

Koronavirus

Koronavirus

Informasjonsbrev om Korona sendt 20. mars kl. 22.07.

Først må jeg få lov å takke dere alle for en kjempeinnsats for uken vi nå legger bak oss, sikkert den vanskelige uke i livet til mange både på jobb og ikke minst privat. På vegne av alle oss som jobber i administrasjonen i Norske Trevarer ønsker vi å takke for alle de  - utelukkende - hyggelige og positive tilbakemeldinger, det setter vi veldig stor pris på! Vi gjør bare jobben vår, men det varmer og bidrar til at vi også står på det lille ekstra, for alle medlemmene og menneskene i en bransje vi er glad i og brenner for!

 

Før vi tar helgen kommer vi med en siste oppdatering på saker flere av dere har etterlyst informasjon om.

 

LÅNEGARANTIER

Regjeringen presenterte i dag fredag 20. mars detaljer rundt ny garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond, slik vi skrev for et par dager siden.

Dette går garantiordningen ut på:

  • Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift, og med maksimalt tre års løpetid.
  • Ordningen kan benyttes av bedrifter med opptil 250 ansatte, med mindre enn 50 millioner euro i omsetning.
  • Bankene betjener selv ordningen, og innvilger lån til sine lånekunder.
  • Eventuelle tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
  • Lånegarantiene fordeles på bankene basert på markedsandelen deres i SMB-markedet utenom næringseiendom.
  • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen. Ordningen gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
  • Ordningen iverksettes så raskt som mulig, men er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. ESA har uttrykt at de vil hastebehandle henvendelser som gjelder Covid-19-tiltak. 

Dette går gjenopprettelse av statens obligasjonsfond ut på:

  • Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner.
  • Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, som låner penger i kredittobligasjonsmarkedet.
  • Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som vil ta stilling til hvilke obligasjonslån fondet skal investeres i.

For en mer detaljert oversikt kan du lese mer om saken her: https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/artikler/garantiordningen-for-lan-til-bedrifter-og-gjenopprettelse-av-statens-obligasjonsfond/

 

BETALING FOR YTELSER DET OFFENTLIGE HAR BESTILT

NHOs gruppe om offentlige anskaffelser hvor også Norske Trevarer deltar, arbeider med å fremme forslag på betaling for ytelser som det offentlige har bestilt. Vi kan ikke ta noen ting for gitt i denne fasen vi befinner oss i nå, derfor et dette viktig å få til slik at vi sikrer at det offentlige opprettholder og betaler for sine bestillinger, helst med betaling raskere enn forfall. Har du innspill rundt dette er det bare å sende oss disse helst i løpet av helgen til post@norsketrevarer.no så tar vi det videre med i gruppen. Foreløpig utkastet ser ut som følger:

Et spørsmål som dukker opp i forbindelse med Korona-epidemien, er om det offentlige (stat, kommune og underliggende etater) kan påberope seg force majeure (FM) eller at de ikke trenger det de har bestilt fordi de ikke har mulighet til å benytte seg av ytelsen.

Force majeure er definert som en hendelse som forhindrer oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse. Det må foreligge en hindring utenfor partenes kontroll og som med rimelighet ikke kunne forutses eller overvinnes, ei heller dets konsekvenser. Hvorvidt en hendelse kan betraktes som en FM-hendelse, vil til syvende og sist bero på en tolkning av den aktuelle kontrakten.   

Oppdragsgivers forpliktelser er ved de fleste anskaffelser hovedsakelig å betale for varer og tjenester. Dette er ikke det offentlige forhindret fra som følge av Korona-epidemien. Korona-epidemien vurderes derfor slik at det generelt ikke foreligger en situasjon hvor det offentlige kan påberope seg FM.

Det kan oppstå tilfeller hvor en leverandør står klar til å levere sin ytelse, men oppdragsgiver har ikke muligheten til å dra nytte av ytelsen.  Det klare utgangspunkt er at det offentlige plikter å betale for ytelsen selv om de er avskåret fra å benytte den. Man er pliktig til å betale selv om man ikke får muligheten til å bruke ytelsen som er bestilt. Så lenge leverandøren kan levere den bestilte ytelsen, er den klare hovedregel at det er bestillers problem om han har behov.

I Danmark har Stens økonomistyrelse slått fast at det skal betales rettidig – og gjerne før – for private varer og tjenesteytelser. NHO ber om at norske myndigheter gjør det samme.

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/3/corona-er-ikke-force-majeur--det-offentlige-skal- -for-varer-og-tjenester/

 

VALUTA

Mange medlemsbedrifter sliter med lav kronekurs, flere bedrifter kjøper varer i euro og selger i NOK. Dette er en situasjon som staten og Norges Bank jobber knallhardt med å stabilisere, men er selvfølgelig ikke enkelt å få til. Med nå en utlånsrente på bare 0,25% til bankene blir trykket mot krona lettet og parallelt med øvrige tiltak vil man til slutt og i løpet av kort tid muligens lykkes med å stabilisere kronekursen.

 

DIALOGMØTE MED NHO - BLI MED!

Vi håper at man i løpet av neste uke vil man kunne estimere lengden på denne krisen. Det som er sikkert, er at næringslivet trenger å se noen gode løsninger. Vi trenger det. I dag ble en ny medlemsundersøkelse publisert. Byggenæringen holder foreløpig stilen bedre enn de næringene som virkelig er hardt rammet – slik som NHO Reiseliv – men dette bildet kan endre seg raskt. 30 prosent av bedriftene i BNL svarer nå at de har permittert og 3 av 4 bedrifter planlegger å permittere.

BNL ber oss om å informere alle medlemmene direkte om NHOs dialogmøte som skal være førstkommende mandag 23 mars mellom 14:00 – 15:00. Det er allerede sendt ut i nyhetsbrev både fra NHO og BNL, du er som sagt hjertelig velkommen til å delta!

Du logger deg inn på Arbinn.no for å delta i dette nettmøtet – og det vil bli muligheter til å stille spørsmål. NAV og Justis- og beredskapsdepartementet vil holde innlegg i tillegg til Christian Chramer og Margrethe Meder fra NHO, som vil gå igjennom et sammendrag av det advokatene har fått og fortsatt får spørsmål om.

Mandag kan du logge deg inn på denne linken: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/for-medlemmer/aktuelt/Koronavirus---dialogmote-mellom-helsemyndighetene-og-nho/

 

Har ikke du anledning til å være med direkte, har du mulighet til å se det på et senere tidspunkt. Møtet vil bli liggende i Arbinn.no. https://arbinn.nho.no/hms/sikkerhet-og-beredskap/sikkerhet2/Koronavirus---dialogmote-mellom-helsemyndighetene-og-nho/?fbclid=IwAR2sAY7OdP9l0PsG0Wh69OgX0L0h5sArOQlzoAgR0lpKtUhq4Ss6wFzHECk

 

 ARBEID ELLERS I BNL

Avslutningsvis låner jeg noen kloke ord fra Jon Sandnes, Adm. Dir. i BNL som skriver følgende i sin melding til oss: Jeg ber dere samle krefter i helgen og tilbringe tid med deres nærmeste. Som flere har vært inne på dette er ikke et sprintløp, mer som et langdistanseløp.

 

Senk skuldrene, det er velfortjent ettersom jeg er sikker på at du har gjort alt som sto i din makt denne uken. GOD HELG!

På vegne av administrasjonen i Norske Trevarer
Vennlig hilsen

Jannis Barbantonis
Daglig leder