NORSKE TREVARER

Brev med informasjon til medlemmene sendes på e-post og legges fortløpende ut under banneret. 

Innhold

Korona 14

Bilde: Koronavirus

Koronavirus

Informasjonsbrev om Korona sendt 25. mars kl. 19.22

Hei!

Håper du har det bra etter forholdene.

Daglig forandrer behovet hos mange av våre medlemsbedrifter.

KREDITTTID
Mens permitteringer, oppsigelser, varelevering, koronasmittetiltak, omsorg, sykdom, transport, valuta, likviditet, stengte kommunegrenser, utenlandsk arbeidskraft etc har stått på agendaen den siste tiden, blir solidaritetsprinsipper i byggenæringen også satt på prøve igjen. Nesten alle våre leverandører har sendt medlemsbedriftene varsel om prisøkning, og nå ber våre kunder også – bl.a. byggevarekjeder for økt kredittid.
Slike handlinger og tilstander skaper hektisk møteaktivitet for foreningen, vi holder på for å tette skottene og ivareta våre interesser etter beste evne. Men til syvende og sist er det alltid du som bedriftsleder til å forhandle gode leveranse og konkurransevilkår med dine kunder.

Medlemsbedrifter som har byggevarekjeder som kunder, er nå blitt bedt om å innvilge 30-60 ekstra dager som ytterligere kredittid. Mange av medlemsbedriftene som leverer til kjedene har avtaler i en fra før presset situasjon. Noen av dere som har tatt kontakt i dag har til og med avtaler med 120 dagers kredittid, mens flere sliter allerede med egen likviditet. Dette gjelder alle varekategoriene i bransjen og ikke bare små bedrifter.

Her er utdrag fra brev som byggevarekjeder har sendt flere medlemsbedrifter i går og idag (det kan virke som de kan ha en felles mal):

De fleste byggevarekjedene er medlem hos Virk. Virke har til nå avvist BNLs initiativ til å diskutere dette på foreningsnivå slik at vi skal i den generelle samarbeids/solidariskånden for hele bransjen kan diskutere alternative løsninger. De mener selvsagt at betalingsbetingelser forhandles/avtales mellom de aktuelle aktørene og skal derfor ikke diskuteres i bransjeorganisasjonene, noe jeg selvfølgelig er enig i. Men i hovedsak handlet vår forespørsel om å se nærmere på foreslåtte tiltak fra hele BAE næringen, hvor intensjonen er å holde hjulene i gang og være som sagt solidariske ovenfor alle i verdikjeden. Blir vanskelig å diskutere videre med Virke om saken iom det siste de formidlet var at Virke egentlig ikke står bak en felles BAE tilnærming, de mener de ble bare spurt om de hadde noen innspill til tiltakspakken. Vi jobber videre så får vi se om vi lykkes med å få til et møte initiert fra BNL, hvor foreningene Treindustrien, Byggevareprodusenter og Norske Trevarer vil eventuelt delta. Vårt mål som forening er at kostnadene og økte utgifter i forbindelse med koronaviruset (valuta, smittevernstiltak etc..) blir om mulig fordelt solidarisk og mest mulig likt på aktørene i verdikjeden til byggenæringen.

Sender vedlagt kopi av brevet som ble sendt til Virke i dag 25 mars.
Min kollega i Treindustrien Heidi Finstad har også uttalt seg om saken hos bygg.no: https://www.bygg.no/article/1428086

TREDJE TILTAKSPAKKE
Man jobber intenst for å få frem egne behov og forslag til nye tiltak denne uken som skal vedtas på stortinget fredag i en ny krisepakke. Denne gangen skal tiltakspakken inneholde en kompensasjonsordning for bedrifter som sliter som følge av koronakrisen. Ikke fullt representativt for vår bransje foreløpig, men det er faktisk slikt at en av tre små og mellomstore bedrifter i Norge sliter allerede med å betale regninger. Det er også en felles forståelse om at ordningen må gjelde for alle bedrifter uansett bransje, så lenge de ikke klarer å betale regningene sine, og uansett hva den bakenforliggende årsak til det er (så lenge den er relatert til koronakrisen). I Danmark får de virusrammede bedriftene f.eks. dekket sine faste utgifter av staten, det er også en ordning som den norske regjeringen diskuterer om å innføre.
Mer om dette på fredag, selv om det helt sikkert vil komme lekkasjer i pressen som vil kunne gi en mer konkret pekepinn om hva de nye tiltakene vil omfatte. BNL/NHO har stått på nærmest 24/7 for å komme med konkrete innspill også i denne runden. Både regjeringen og stortinget verdsetter NHOs innstas som muligens den mest kompetente faginstans iom at det tross alt er dere bedriftseiere som medlemsbedrifter, som vet best hvor skoen trykket mest.

KONKURRANSEREGLER og prisøkninger
Når det gjelder konkurransereglene under koronakrisen, publiserte Konkurransetilsynet en artikkel i dag hvor de slutter seg til en felles uttalelse fra det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network).
I uttalelsen trekker man frem hvordan det er mulig å håndtere ulike konkurranserettslige sider av de utfordringene koronakrisen fører med seg.
Jeg anbefaler deg å lese denne, linken finner du her: https://konkurransetilsynet.no/konkurransereglene-under-koronakrisen/

LÆRLINGER
Det arbeides i NHO-fellesskapet med anbefalinger overfor myndighetene til tiltak for lærlinger som rammes av koronasituasjonen. Vedlagt finner dere et notat utarbeidet av i NHO-fellesskapet med anbefalte tiltak. Det er sendt til KD som grunnlag for dialog. Det arbeides videre i NHO-fellesskapet med å kartlegge situasjonen og få på plass tiltak. Har du lærlinger i din bedrift anbefaler vi deg å informere dem om dette, helst videresende vedlegget direkte til dem.

LIKVIDITET
Den viktigste oppgaven du har som bedriftsleder er å ivareta din og dine medarbeideres helse og samtidig arbeidsplassene gjennom å sikre likviditeten i din bedrift.
Etter at regjeringen forlenger det strenge regimet med koronatiltak må alle fortsette å bidra med sitt for at vi samlet både som bransje, men også som samfunn vil kunne komme oss ut av denne krisen på best mulig måte.

Her er noen gode råd fra BNL til din bedrift, som vil kunne hjelpe å holde oversikten:

• Hva skjer hvis 30 prosent av inntektene forsvinner, 50 prosent eller i verste fall 100 prosent?
• Hvor lenge har dere kapital til å betale alle utgifter ved de forskjellige alternativene?
• Hvilke tiltak kan du sette inn for å styrke likviditeten og holde ut best mulig?

Lag realistiske scenarier:

• Lag realistisk scenarier for inntekter og utgifter. Hvorledes vil likviditeten utvikle seg?
• Informer og involver styret og de tillitsvalgte
• Varsle kunder og avtalepartnere om mulige forsinkelser og kostnadsøkninger. Start en dialog på hvorledes dette kan løses.
• Unngå store utbytter og lederbonuser.
• Ta kontakt med banken og start en diskusjon om mulige tiltak.

Det var dagens oppdatering rundt det meste som angår vår bransje. Vi følger selvfølgelig opp dersom det blir endringer, eller ettersom vi samler saker ved henvendelser fra dere.

Til slutt en melding til dere som har etterlyst bransjestatistikken, den vil sendes i løpet av morgendagen.

Ønsker dere alle en fin ettermiddag/kveld!

Vennlig hilsen/Best regards,
Jannis Barbantonis
Daglig leder/CEO