- Både noe å juble for og mange lovende løfter, nå er vi spent på fortsettelsen

Bilde av Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer, som har fulgt framleggingen av Hurdalsplattformen med stor nysgjerrighet og interesse.

Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer, som har fulgt framleggingen av Hurdalsplattformen med stor nysgjerrighet og interesse.

- Det er mange lovende løfter i Hurdalsplattformen om hva Regjeringen vil jobbe for de neste fire årene. Mye av det står veldig godt til behovene hos bedriftene i norsk trevarebransje, så nå skal vi følge ekstra godt med på politikken de kommende fire årene. Vi er veldig spent på fortsettelsen.

Dette sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer. Hun er daglig leder for en bransjeforening med nærmere 300 medlemsbedrifter fra hele landet, som har rundt 4500 ansatte og en samlet omsetning som kanskje vil nærme seg en historisk milepæl på 10 mrd. kroner i 2021.

- Vi har fulgt framleggingen av Hurdalsplattformen med stor interesse. Her er det flere ting som gjør oss i godt humør, noe kan vi til og med juble for, og sett fra vårt ståsted i norsk trevarebransje er kanskje dette den aller flotteste setningen i hele plattformen, sier Widerøe Wibe:

«Gjøre nødvendige grep slik at norsk tre som byggemateriale blir prioritert i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering».

Allerede i innledningen av plattformen understrekes det at yrkesfag og praktiske utdanninger og ferdigheter skal få økt anerkjennelse.

- Dette er vi også veldig fornøyd med. Norske Trevarer og resten av norsk byggenæring har gjentatte ganger løftet fram det samme budskapet de siste månedene, både i debatter, kronikker og leserinnlegg. Vi trenger et skikkelig kraftløft innen fag- og yrkesutdanning i Norge, sier Widerøe Wibe.

- Regjeringen har også lyttet til våre ønsker om lokale utdanningstilbud, og skriver i plattformen at det skal «satses på arbeidsfolks kompetanse gjennom hele yrkeslivet, og et godt, desentralisert utdanningstilbud tett på det regionale og lokale arbeidsmarkedet». 

Staten skal bruke sin innkjøpsmakt
- Vi liker også at Hurdalsplattformen trekker fram at staten skal engasjere seg og bruke sin innkjøpsmakt til å skape sterke hjemmemarkeder. Helt konkret skal regelverket endres slik at praksis for offentlige anskaffelser støtter opp om viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger, sier Widerøe Wibe, og viser også til at plattformen sier at «offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen».

Hurdalsplattformen trekker også fram at Regjeringen vil sikre størst mulig grad av videreforedling av norske naturressurser, slik at disse gir merverdier til samfunnet gjennom lengre verdikjeder, flere sysselsatte og større eksportinntekter.

- Her kan Norske Trevarer være en aktiv pådriver for å ta i bruk mer norsk skog som foredles her hjemme, og vi liker også at Regjeringen vil legge til rette for at det blir bygd anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale fra bygg, slik at dette bidrar til å sikre at materialet kan brukes til nye industriprodukter for å økt sysselsetting og verdiskapning.

Norske Trevarer ønsker også å trekke fram følgende målsettinger i Hurdalsplattformen, som vi som bransjeforening stiller oss bak:

 • Vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser.

 • Sørge for at staten inngår avtaler med næringslivet for å øke gjenbruk av materialer.
 • Stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk, samt legge opp til at byggeplasser blir fossilfrie.

 • Jobbe for at forbrukere og innkjøpere får informasjon om hvor mye ressurser som er brukt for å lage et produkt, hvor store utslipp det står for, eventuelle skadelige miljøgifter og hvordan arbeidsforholdene er for de som lager dem.

 • Det skal legges til rette for at produkter kan merkes med informasjon om hvordan de kan repareres, gjenbrukes og resirkuleres.

 • Utrede et mulig regime for avgifter på bruk av førstegangs bruk av ikke-fornybare naturressurser og innføre en ordning med økt produsentansvar for produktets levetid.

 • Bruke offentlig innkjøp til å stille høye miljøkrav som en del av boligpolitikken.

 • Stimulere til mer energieffektivisering, gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser.

 • Etablere et utviklingsprogram for trebygg og klimavennlig fornying av bygg.

 • Innføre ei rentekompensasjonsordning for investering i utstyr og areal som er tilrettelagt for praktiske fag og undervisingsmetodar.

 • Gi flere lærere i praktiske og estetiske fag tilbud om etter- og vidareutdanning og styrke plassen og andelen til disse fagene i lærerutdanningene.

 • Selskapsskatten skal beholdes på 22 prosent.