NORSKE TREVARER

Innhold

Aktuelle unntak om karantene-bestemmelsene

Bilde av koronavirus

BNL får en rekke henvendelser om karantenebestemmelseneDet er mange som opplever disse reglene som uoversiktlig og vanskelig å forstå. Det som særlig gjør det uoversiktlig, er at det har vært flere endringer av reglene og at det finnes en rekke unntak. Nedenfor har vi laget en oversikt over de mest aktuelle unntakene for byggenæringen 

  1. To ulike karantenetyper – innreisekarantene og smittekarantene 

Det som kjennetegner de ulike karantenetypene, er:  

  • Innreisekarantene: Personer som ankommer Norge fra et land som ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er definert som "rødt", må 10 døgn i karantene. Det samme gjelder ved mellomlanding i "rødt" land.  
  • Smittekarantene: Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittende fikk de første symptomene på smitte 

 

2. Hvilke regler gjelder når man er i karantene? 

Personer som er i karantene, skal oppholde seg i "eget hjem eller på annet egnet oppholdssted". De kan kun oppholde seg utenfor hjemmet, dersom de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. I karantenetiden kan personen som har karantene ikke oppholde seg på arbeidsplassen der også andre oppholder seg. Dette følger av covid-19 forskriften § 5 

BNL har utarbeidet en Bransjestandard om arbeid og karantene. Bransjestandarden er utarbeidet i tråd med regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å opprettholde drift i virksomhetene og bygger på covid-19 forskriften og råd fra FHI. I Bransjestandarden legger BNL til grunn at byggeplass/ arbeidsstedet i visse tilfeller kan være et "egnet oppholdssted" for personen i karantenene, se mer informasjon om det her 

3. Oversikt over unntakene fra karanteneplikt for arbeidspendlere 

Mange virksomheter innen byggenæringen har utenlandske arbeidstakere som pendler mellom sitt arbeidssted og bosted i hjemlandet. Mange er fra Øst-Europa, men også fra Sverige. Covd-19 forskriften inneholder unntak fra karanteneplikten for disse gruppene. Det er flere vilkår knyttet til unntaket og nedenfor redegjør vi nærmere for disse.  

a) Unntak fra karantene i arbeidstiden for pendlere fra Sverige og Finland 

Arbeidstakere som jevnlig ankommer Norge fra "røde" områder i Sverige eller Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, har unntak fra karantenen i arbeidstiden dersom de tester seg jevnlig hver 7. dag for SARS-CoV-2.  Unntaket fra karantenen gjelder kun i arbeidstiden – ikke på fritiden.  

Testen må foretas i Norge. BNL anbefaler at testen tas på grenseovergangen der det er praktisk mulig. Testen ved grenseovergangen er gratis og mange virksomheter opplever at kommunene ikke har kapasitet til å ta testen. Private klinikker oppleves ofte som et dyrt alternativ.  

Det er ikke noe krav om at testen må tas umiddelbart ved ankomst til Norge; kun i løpet av oppholdet og minst hver 7. dag.  Frem til testen tas, kan arbeidstaker arbeide, men vil ha karantene på fritiden.  

Unntaket gjelder uansett hvordan arbeidstidsordning arbeiderene har, så lenge de "jevnlig" ankommer Norge. Ved enkeltvis eller sporadiske reiser, må det vurderes om unntaket omtalt i punkt b) nedenfor kan anvendes.  

Dersom arbeidspendlerne fra Sverige skal oppholde seg en lengre periode i Norge, så er det mulig å "komme ut av" karanteneplikten på fritidendersom de tester negativt på test nr2, se nærmere om dette unntaket i punkt b) nedenfor. Karanteneplikten opphører uansett etter at de har oppholdt seg 10 døgn sammenhengende i Norge.  

Unntaket er regulert i covid-19 forskriften § 6b. 

b) Unntak fra karanteneplikt for EØS-borgere mfl. ved arbeid- og oppdragsreiser  

Personer som er bosatt i andre områder (enn Sverige og Finland) med karanteneplikt jf oversikten på Fhi.no og som ankommer Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. Det samme gjelder personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra disse landene. 

Når disse personene har testet negativt på andre test opphører karantenen også på fritiden. Andre test kan tidligst gjennomføres 48 timer etter den første og tidligst fem dager etter ankomst 

Forskriften definerer ikke hva som menes med "bosatt". BNL tolker det slik at unntaket gjelder personer fra de nevnte "røde" områdene som jobber i Norge, men har sterk tilknytning til et annet land.  Det nærmeste vil være definisjon fra skatteregelverket, hvor det legges vekt på hvor personen har "sentrum av sine livsinteresser". Utenlandske arbeidstakere som har nærmeste familie (ektefelle/ partner og gjerne barn) og bolig i et annet "rødt" land vil dermed falle inn under unntaket.  Norske arbeidstakerne som skal på "vanlig ferie" og arbeidsinnvandrere som ikke lenger har tilknytning til hjemlandet (som ikke har familie eller bolig i sitt opprinnelige hjemland), vil derimot ikke være omfattet av unntaket. 

Personen som ankommer Norge, har karanteneplikt både i arbeidstiden og fritiden frem til det foreligger negativt testresultat på den første testen. Dersom første test er negativ, så vil vedkommende få unntak fra karanteplikten for arbeidstiden, men fortsatt ha karantene i fritiden. Andre test kan tas tidligst 48 timer etter først og tidligst fem dager etter ankomst. Hvis andre test er negativ, så opphører karantenen også på fritiden.  

Personen må ikke gjennomføre test nr. 2, men da har vedkommende karantene på fritiden.  

Dette unntaket er regulert i covid-19 forskriften § 6c 

4. Opphør av unntaket fra karanteneplikt 

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet av SARS-CoV-2. 

 5. Organisering og finansieringen av testingen 

Covic-19 forskriften fastsetter at arbeidsgiver er ansvarlig for organiseringen og finansieringen av testingen.  BNL legger til grunn at dette også betyr at arbeidsgiver må dekke kostnadene for å få testingen organisert, f.eks transport frem og tilbake til teststed 

Dersom testingen må finne sted i arbeidstiden, så er det rimelig at arbeidstaker får betalt lønn som om arbeidet ble utført på vanlig måte. Dersom testen gjennomføres på fritiden, så regnes dette ikke som arbeidstid. Arbeidstaker har derfor ikke krav på lønn, og heller ikke overtid, men arbeidsgiver må dekke kostnadene til gjennomføringen av testen.  

Arbeidsgiver må sørge for at ansatte som må testes, får tilstrekkelig informasjon om dette. Informasjonen bør også omfattes hvor de finner testresultatet. Videre er det naturlig at det informeres om at de har karanteneplikt på fritiden og hva dette innebærer, se informasjon fra Folkehelseinstituttet om dette.   

6. Kan arbeidsgiver pålegge testing? 

Unntakene forutsetter at det gjennomføres testing. Testingen et smittevernstiltak og derfor en forutsetning for å kunne jobbe. Dersom en ansatt ikke vil teste seg, så betyr det at vedkommende heller ikke stiller sin arbeidskraft til arbeidsgivers disposisjon og de har ikke krav på lønn.  

Etter BNLs syn kan arbeidsgiver uansett med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 9-4 kreve at arbeidstaker gjennomfører testingen. Bestemmelsen fastsetter at arbeidsgiver kan kreve medisinske undersøkelser når arbeidsgiver finner det "nødvendig for å verne liv eller helse." Testing for SARS-CoV-2 er et smittevernstiltak for å forebygge at øvrige ansatte og/eller kunder, samarbeidspartnere mv. blir smittet. Siden testingen er et kontrolltiltak, må arbeidsgiver drøfte dette med tillitsvalgte i forkant. Ansatte må også få nødvendig informasjon om dette.  

Ved evt. spørsmål kontakt BNL