NORSKE TREVARER

Innhold

Fellesvedtekter til lokalforeninger tilsluttet Norske Trevarer

(Sist endret oktober 2018.)

§ 1 Formål

Lokalforeningen har til formål å samle bransjens bedrifter for å ivareta deres felles interesser ved:

  • Å verne om medlemmenes økonomiske interesser
  • Å fremme de faglige og tekniske utvikling i bransjen
  • Å fremme et godt kollegialt samarbeid mellom medlemmene
  • Å bistå de enkelte medlemmer med opplysninger og veiledning så langt dette kan
  • forenes med felles interessene
  • Å ivareta bransjens øvrige interesser, dog ikke arbeidsgiverspørsmål
  • Lokalforeningen forplikter å bruke Norske Trevarers sin logo og bære følgende navn: «Norske
  • Trevarer XYZ» hvor XYZ er «fylkesnavn/stedsnavn» til den respektive foreningen.

§ 2 Medlemskap

Som nye medlemmer kan med styrets godkjennelse opptas bedrifter og personer som tilvirker og
omsetter trevarer i forbindelse med slik virksomhet. Medlemskapet omfatter hele virksomheten innen bransjen, dog ikke virksomhet som naturlig hører hjemme innen andre bransjeorganisasjoner. Medlemskap i lokalforeningen medfører automatisk medlemskap i hovedorganisasjonen Norske Trevarer og forplikter medlemskap i en eller flere arbeidsgiverforeninger som Norske Trevarer til enhver tid er medlem av.
Utmelding av lokalforeningen må skje skriftlig med minst 6 måneders varsel til utløp av et kalenderår.

§ 3 Medlemsplikter

Medlemmene plikter å vise lojalitet overfor de øvrige medlemmer, og må følge de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser som er og bli vedtatt av lokalforeningene og Norske Trevarer. Medlemmene plikter å svare på forespørsler og sende de oppgaver lokalforeningen ber om. Medlemmene plikter å motta valg i styret eller komiteer, men har rett til å nekte valg i like lang periode som vedkommende eventuelt har sittet.

§ 4 Lokalforeningenes plikter

Lokalforeningen skal arbeide for å fremme foreningens formål (jfr. § 1) på det lokale plan. Styret i lokalforeningen plikter å holde et tilstrekkelig antall styre- og medlemsmøter, minimum 3 medlemsmøter pr år, for å opprettholde aktiviteten i lokalforeningen. Lokalforeningen avgir uttalelse om saker som oversendes fra Norske Trevarer og sender hvert år innen utløpet av mars måned følgende oppgaver til Norske Trevarer:

a) Beretning om lokalforeningens virksomhet og annet av betydning for bransjen siste år.
b) Ajourført medlemsfortegnelse for lokalforeningen.
c) Oppgave over lokalforeningens styre. Alle senere endringer meddeles omgående til Norske Trevarer.
d) Eventuelle andre oppgaver.

§ 5 Kontingent

Medlemmene betaler en årlig kontingent til lokalforeningene som fastsettes av generalforsamlingen for det etterfølgende år. Kontingenten innbetales til Norske Trevarer sammen med hoved kontingenten til Norske Trevarer. Lokalforeninger som ønsker det, kan selv kreve inn sin egne kontingent.

§ 6 Årsmøtet

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Generalforsamlingen er høyeste myndighet i alle saker som vedrører lokalforeningen. På ordinær generalforsamling behandles følgende saker:
1. Årsberetning for foregående år.
2. Regnskap for siste kalenderår.
3. Budsjett og kontingentfastsettelse for neste år.
4. Valg:
    a) Styreleder
    b) Styremedlemmer
    c) Varamedlemmer til styret
    d) Revisor med varamann
    e) Valgkomité på 2 medlemmer med 1 varamedlem.
5. Valg under 4b gjelder for 2 år, øvrige for 1 år. Valgene ordnes slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.
6. Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende minst 4 uker før generalforsamlingen.
7. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 3 ukers varsel.

§ 7 Avstemning

a) Alle medlemsbedriftene som har betalt sin kontingent har 1 stemme.
b) Stemme kan bare avgis ved personlig fremmøte på generalforsamlingen.
c) Når annet ikke er bestemt avgjøres alle saker med flertall for, og ved stemmelikhet er
Styrelederens stemme avgjørende.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller en fjerdedel av medlemmene forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 2 ukers varsel. Sammen med innkallingen sendes oppgaver over de saker som skal behandles.

§ 9 Styret

Lokalforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av:
a) Styreleder
b) Nestleder
c) Sekretær
d) Kasserer
e) I tillegg til de som er nevnt under 9) a-d, kan det velges inntil 3 styremedlemmer.

Til gyldig styrevedtak kreves vanlig flertall. Ved stemmelikhet er Styrelederens stemme avgjørende.
Styret innkalles når Styreleder eller et styremedlem finner det nødvendig.

§ 10 Eksklusjon

Medlemmer som ikke oppfyller sine medlemsplikter, eller som viser illojal opptreden, kan av styret ekskluderes. Styrets avgjørelse kan prøves av generalforsamlingen. Generalforsamlingens vedtak kan ikke ankes.

§ 11 Spesielle bestemmelser

Lokalforeningen kan i spesielle tilfeller supplere vedtektene med spesielle bestemmelser, (for eksempel kan et laug som krever at medlemmene skal være snekkermestere tilføye bestemmelser om dette i § 2). Alle spesielle bestemmelser skal godkjennes av styret i Norske Trevarer.

§ 12 Oppløsning

Til oppløsning av lokalforeningen kreves 2/3 flertall i ordinære generalforsamlinger. I tilfelle av oppløsning beslutter siste generalforsamling hvordan lokalforeningenes midler skal anvendes.

§ 13 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtekter kan bare gjøres av generalforsamlingen med 2/3 flertall av avgitte stemmer.
Vedtektsendringene må godkjennes av styret i Norske Trevarer.