Trestøv-prosjektet

Side for Trestøvprosjektet i regi av IA-programmet, Arbeidstilsynet, Norske Trevarer, Boligprodusentenes forening og Stami.

Tips til trestøvmålinger

Når du skal gjennomføre trestøvmålinger i en bedrift, kan det være lurt å ta en kikk på punktene nedenfor. Du trenger ikke følge dem slavisk, men de er nyttige å ha med seg inn i planlegging, måling og rapportering. 

Planlegging av målinger

Du bør starte dialogen mellom bedriften og bedriftshelsetjenesten tidlig. Gjør en vurdering av virksomhetens art og hva slags eksponering de ansatte utsettes for.

Inndeling i SEG-er

En SEG er en sammenlignbar eksponert gruppe, og består av personer som har tilnærmet lik arbeidshverdag. Målinger av trestøveksponering gjøres per SEG. 

Antall målinger

Trestøvmålinger kan gjøres med forenklet eller nøyaktig metode.  Nøyaktigheten avgjøres av hvor mange målinger som utføres på en SEG. I dette prosjektet kreves måling med nøyaktig metode, dvs. 6 eller flere målinger per SEG.

Måling av trestøveksponering

Eksponering måles med personbåret måleutstyr. Det betyr at alle  eller noen personer i en SEG utstyres med måleustyr en dag. Hvis det er færre personer i en SEG enn det antall målinger som skal utføres bærer samme person måleutstyret på seg flere dager på rad. Filter osv. skiftes mellom hver dag. 

Personens arbeidsmiljø er avgjørende for trestøveksponeringen. Det er derfor interessant å vite litt om ventilasjonsforhold, rengjøringsrutiner og arbeidsoperasjoner i tillegg til bare måleresultatet. 

Analyse av målinger

Måleutstyret sendes etter ferdig måling til en analyselab som fastslår måleresultatet. Bedriftshelsetjenesten sammenfatter resultatene i en rapport

Rapportering av resultater

Resultatene fra alle målingene skal rapporteres inn i EXPO-databasen for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Informasjon om arbeidsmiljøet (ventilasjon og renhold) på måletidspunktet må også rapporteres. Se lenker til høyre. 

Om trestøvprosjektet

Trestøvprosjektet ble startet opp høsten 2019 som et samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Fra BNL er det bransjeforeningene Norske Trevarer og Boligprodusentenes forening som deltar. 

Prosjektet har senere fått støtte gjennom IA-programmets støtte til HMS i byggenæringen. 

I trebearbeidende industri er eksponering for finstøv en av HMS-utfordringene. Finstøv fra trevirke har vært i en særstilling sammenlignet med finstøv fra andre materialer, og hatt visse unntak i arbeidsmiljøreglementet.

Formålet med prosjektet er å innhente mer kunnskap knyttet til eksponering og helserisiko etter reviderte målemetoder. Prosjektet søker å innhente ny kunnskap gjennom kartlegging av eksponering etter ny målemetode, og hvilke tiltak mot trestøveksponering norsk trebearbeidende industri kan gjøre for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Et sikkert arbeidsmiljø er alle partenes fremste mål, og det er behov for økt kunnskap for å kunne anbefale virkefulle tiltak og tilpasninger som ivaretar ulike tekniske, kostnadsmessige og personalmessige interesser. 

Kontakt oss

Navn Virksomhet Svarer om Telefon E-post
Ine Pedersen STAMI Prøvetakingsutstyr 23 19 53 34 ine.pedersen(a)stami.no
Ragnhild Beate Strand Østrem STAMI Registrering av resultater 23 19 53 55 ranghild.ostrem(a)stami.no
Anne Marie Lund Eikrem Arbeidstilsynet Prøvemetoder 908 24 685 anne.eikrem(a)arbeidstilsynet.no
Morten Meyer Boligprodusentene Trestøvprosjektet 917 55 158 morten.meyer(a)boligprodusentene.no
Wilhelm Ruyter Norske Trevarer Trestøvprosjektet 959 66 033 wilhelm(a)norsketrevarer.no

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: